Mục tiêu hoạt động của Bệnh viện

Những Slogan ý nghĩa, thúc đẩy tinh thần làm việc theo đúng mục tiêu và phương hướng đề ra với mục đích nhằm năng cao chất lượng sản phẩm, tất cả vì người bệnh