Tập huấn “Quản lý chất lượng Bệnh viện và An toàn người bệnh” 27-28.05.2017