20 ca kỹ thuật IVF

[Tuần Lễ Vàng 2023] Miễn phí 20 Ca sử dụng dịch vụ kỹ thuật Thụ tinh trong ống nghiệm (19/04 – 14/05/2023)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH XÉT DUYỆT [Tuần Lễ Vàng 2023] MIỄN PHÍ 20 CA SỬ DỤNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM Thời gian nhận hồ sơ: Từ 19/04 – 14/05/2023 Chương trình “Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc 2023”…