CLB TCY

Thông báo lịch Livestream CLB Tìm Con Yêu Online “số đặc biệt”

Tuần này, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tiếp tục triển khai chương trình LIVESTREAM nhằm cung cấp các thông tin hữu ích liên quan tới Hỗ trợ sinh sản, Nam khoa và Vô sinh – Hiếm muộn. Đây cũng là số…

Thông báo lịch Livestream “CLB Tìm Con Yêu Online số 42”

Tuần này, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tiếp tục triển khai các chương trình LIVESTREAM nhằm cung cấp các thông tin hữu ích liên quan tới Hỗ trợ sinh sản, Nam khoa và Vô sinh – Hiếm muộn. Trong CLB Tìm…

Thông báo lịch Livestream “CLB Tìm Con Yêu Online số 41”

Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tiếp tục triển khai các chương trình LIVESTREAM nhằm cung cấp các thông tin hữu ích liên quan tới Hỗ trợ sinh sản, Nam khoa và Vô sinh – Hiếm muộn. Trong CLB Tìm Con Yêu…