10 ca miễn phí nội soi btc

[Tuần Lễ Vàng 2023] Miễn phí 10 ca phẫu thuật nội soi thăm dò buồng tử cung (19/04 – 14/05/2023)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH XÉT DUYỆT [Tuần Lễ Vàng 2023] MIỄN PHÍ 10 CA PHẪU THUẬT NỘI SOI THĂM DO BUỒNG TỬ CUNG Thời gian nhận hồ sơ: Từ 19/04 – 14/05/2023 Chương trình “Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc 2023” được tổ chức…