Album Ảnh: Đồng hành cùng cộng đồng LGPT Thủ Đô – “Cuối tuần VOL.8: Pride on”