Album ảnh HỘI THẢO KHOA HỌC: “QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG HỖ TRỢ SINH SẢN” (24/09/2022)