Album ảnh: Rực cháy tinh thần cùng Hội thao AF HANOI 2023 – RISE TO THE TOP