Chung tay ủng hộ Miền trung Bão lũ

Kỳ Ninh – Kỳ Anh – Hà Tĩnh (20.09.2017)