Tập huấn “Lean – Quản lý tinh gọn bệnh viện”

Lean Workshop (08.10.2017)