Tập thể CBNV Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

Một chiều thu Hà Nội ngày 12/10/2016